Coroczna kontrola placów zabaw

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane – obiektami budowlanymi są także obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i innych miejscach rekreacji, m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, kolejki linowe, w wyniku czego właściciele i zarządcy mają obowiązek utrzymania ich w należytym stanie technicznym (naprawy, remonty). Zobowiązani są również zapewnić stałe bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń służących rekreacji na placach zabaw, sposobu montażu zapewniającego bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7 normy PN-EN 1176-7:2009 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji odnosi się do eksploatacji danych urządzeń, w wyniku czego nie może być realizowana w momencie ich nabywania.

Obowiązek odpowiedniego zainstalowania i wdrożenia systemu nadzoru nad eksploatacją przez Właściciela lub Zarządcę placu zabaw jest przedłużonym działaniem związanym z certyfikacją wyposażenia. W normie dokładnie określono minimalne wymagania stawiane takiemu nadzorowi:

  1. plac musi być oznakowany komunikatem: kto jest jego właścicielem i kto za niego odpowiada,
  2. mają być zebrane dokumenty poprawności zainstalowanych na danym placu urządzeń,
  3. właściciel sprawujący nadzór nad danym placem ma ustalić harmonogram i zakres wykonywania kontroli, powołać osobę odpowiedzialną oraz wyznaczyć sposób potwierdzania jej wykonania,
  4. właściciel ma ustalić harmonogram i zakres wykonywania regularnych konserwacji, wyznaczyć odpowiedzialną osobę oraz sposób potwierdzania ich wykonania,
  5. ma być określony sposób postępowania w przypadku udzielania pomocy na wypadek zagrożenia i informacje te mają być łatwo dostępne dla użytkowników placu,
  6. właściciel sprawujący nadzór co najmniej raz w roku musi dokonać oceny skuteczności określonych działań i wprowadzić ewentualne korekty.

Poza regularnymi kontrolami wizualnymi placu zabaw Właściciel lub Zarządca musi zapewnić coroczną kontrolę stanu technicznego. Ma ona ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni (który zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych), ślady rozkładu lub korozji, a także możliwe zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych. Specjalną uwagę należy zwrócić na elementy o konstrukcji niewymagającej obsługi przez cały okres ich eksploatacji.