Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) obok spraw budowy i wykonania robót budowlanych w art. 62 reguluje również sprawy związane z użytkowanymi obiektami budowlanymi, ich utrzymaniem oraz zagrożeniami związanymi z tym użytkowaniem. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują Właścicielowi lub Zarządcy poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

„Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74, poz. 836), protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

  • stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
  • rozmiarów zużycia lub uszkodzenia tych elementów,
  • zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
  • metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
  • zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach
    z poprzednich kontroli okresowych.

W razie potrzeby do protokołów należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.”

Według art. 62 Właściciel lub Zarządca powinien zlecić uprawnionym osobom wykonanie przeglądów pięcioletnich i rocznych.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

Sankcjom wskazanym w przepisach karnych ustawy – Prawo budowlane mogą podlegać również właściciele i zarządcy obiektu budowlanego, na których zostały nałożone obowiązki w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli. Zgodnie z dodanym ustawą z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665) artykułem 91a –  kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym (nie zapewnia wykonania okresowej kontroli), użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Stawka dzienna wynosi minimum 1/30 minimalnego wynagrodzenia i może być powiększona 400-krotnie (konkretną wysokość stawki dziennej w tych ramach ustala sąd, biorąc pod uwagę np. sytuację materialną sprawcy).

W roku 2014 stawka dzienna wynosiła: od 55,99 zł do 22 396,00 zł.

Grzywna mogła więc wynieść od 5 599 zł do 2 239 600 zł!