WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI DRZWI I BRAM PPOŻ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

  • 2 ust. 1 pkt 9

Ilekroć w rozporządzenie jest mowa o:

9)urządzeniach przeciwpożarowych  – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków, a w szczególności stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniku prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Jednak zgodnie z DTR producentów, drzwi i bramy przeciwpożarowe nie wyposażone w systemy sterowania powinny być poddawane przeglądom. Przeglądy te muszą odbywać się z częstotliwością określoną przez producenta – co najmniej raz w roku.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcją obsługi producenta, obejmują najczęściej:

  • ogólną kontrolę wzrokową m.in. sprawdzenie kompletności osprzętu, powłoki lakierniczej
  • kontrolę oznakowania drzwi
  • kontrolę funkcjonowania drzwi
  • sprawdzenie szczeliny występującej pomiędzy posadzką a skrzydłem
  • kontrolę stanu uszczelki pęczniejącej
  • wykonanie protokołu z przeglądu technicznego

Ewentualne dodatkowe wymagania oraz większe częstotliwości przeglądu drzwi przeciwpożarowych mogą wynikać z zapisów DTR drzwi i bram.