Przegląd pięcioletni (art. 62 ust. 1 pkt 2) powinien odbywać się co najmniej raz na 5 lat
i obejmować swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Właściciel lub zarządca, w roku kalendarzowym, w którym przypada kontrola pięcioletnia może przeprowadzić kontrolę w zakresie pięcioletnim wraz z kontrolą roczną pod warunkiem sporządzenia protokołu, który będzie uwzględniał zakres obu kontroli.

Zwrot „co najmniej” wskazuje, że niektóre obiekty lub pomieszczenia wymagają częstszych kontroli. Należą do nich na przykład obiekty o bardzo skomplikowanej konstrukcji
(w zakresie budowlanym), obiekty lub poszczególne pomieszczenia charakteryzujące się specyficznymi wymaganiami bezpieczeństwa np.: zagrożenie wybuchem, pomieszczenia kotłowni, pomieszczenia „mokre” czy pomieszczenia biurowe (w zakresie elektrycznym).

W związku z powyższym dla obiektów, w których zachodzi konieczność dokonywania częstszych przeglądów, zaleca się opracowanie oraz dołączenie do Książki obiektu „Karty przeglądów” zawierającej harmonogram wymaganych kontroli.