Przegląd roczny urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) „Przepisy prawa budowlanego nie precyzują,  co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Jednak uwzględniając przepisy dotyczące ochrony środowiska, należy przyjąć, że są to instalacje
i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, a w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych.”
Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające ( np. separatory tłuszczu, oleju, odstojniki piachu, szamba, filtry i elektrofiltry, cyklony, ekrany akustyczne).