+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Aby sprawnie poruszać się po ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, należy wiedzieć, o czym traktują przepisy niniejszej ustawy. Normują one działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Niektóre pojęcia, takie jak: budynek, obiekt budowlany czy budowla,  w mowie potocznej wydawać się mogą pojęciami tożsamymi, jednak Ustawodawca definiuje każde z nich oddzielnie.

               Źródłem definicji w Prawie Budowlanym jest Rozdział 1 – Przepisy ogólne, a dokładnie
art. 3 ustawy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze definicje, które z pewnością pomogą
w zrozumieniu norm prawnych:

 • „Obiekt budowlany” – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz
  z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
 • „Budynek” – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
  z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • „Budowla” – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
 • „Budowa” – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
 • „Roboty budowlane” – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
 • „Przebudowa” – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
 • „Remont” – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym;
 • „Pozwolenie na budowę” – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
 • „Dokumentacja budowy” – decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.