+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Jakie dane są potrzebne do założenia c-KOB?

Zakładając konto w systemie c-KOB wprowadza się następujące dane:

 1. Dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
 • imię i nazwisko lub nazwę;
 • adres zamieszkania lub siedziby;
 • e-mail;
 1. Dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • e-mail;
 • tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;
 • dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie;
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.
 1. Plan sytuacyjny obiektu zawierający:
 • granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
 • istniejące miejsca przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;
 • istniejące miejsca usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
 • przebieg istniejących dróg pożarowych;
 • miejsca usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy wewnątrz obiektu budowlanego, do książki obiektu budowlanego dołącza się opis pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.

 1. Wpisy, które należy umieszczać w c-KOB:
 • przeprowadzone kontrole,
 • ekspertyzy lub opinie techniczne,
 • przeglądy techniczne, konserwacje lub naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
 • roboty budowlane wykonywane po oddaniu obiektu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej.
 1. Osoba przeprowadzająca kontrole obiektu jest zobowiązania do:
 • umieszczenia w c-KOB wpisu dotyczącego przeprowadzonej kontroli,
 • przesłania, za pomocą systemu, zawiadomienia o kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu wielkopowierzchniowego (tj. budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2).
 • przesłania za pomocą systemu, protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – jeżeli stwierdzono uszkodzenia lub braki, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.