+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Wraz z początkiem 2023 roku wprowadzono możliwość korzystania z cyfrowej książki obiektu budowlanego (c-KOB). Jest to kolejny krok cyfryzacji budownictwa. Wprowadzenie wersji elektronicznej książki daje możliwość gromadzenia i szybkiego udostępniania danych dotyczących nieruchomości odpowiednim służbom. Celem jej powstania jest podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Natomiast czym tak naprawdę jest c-KOB i jak z niej korzystać?

Czym jest cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?

C-KOB jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl.

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Od 1 stycznia 2023 r. można prowadzić książkę w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. Do końca 2023 roku istnieje możliwość założenia papierowej KOB dla nowych obiektów natomiast, korzystanie z niej będzie dopuszczalne tylko do końca 2026 roku, ponieważ od 01 stycznia 2027 r. wszystkie książki obiektów budowlanych będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, co wiąże się z koniecznością założenia c-KOB do wszystkich posiadanych obiektów, które wcześniej miały prowadzoną książkę w wersji papierowej.

Wyjątek stanowią jednak obiekty usytuowane w całości lub w części na terenach zamkniętych (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), dla tych obiektów KOB w dalszym ciągu będzie miała postać papierową.

Jakie informację powinna zawierać c-KOB?

C-KOB powinna zawierać wpisy dotyczące informacji o obiekcie (podstawowe oraz szczegółowe).

Do podstawowych danych zaliczamy:

 • informacje o rodzaju oraz funkcji obiektu,
 • plan sytuacyjny obiektu,
 • dane właściciela lub zarządcy lub osób działających w ich imieniu oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia książki,

do szczegółowych natomiast:

 • przeprowadzone kontrole,
 • ekspertyzy lub opinie techniczne,
 • przeglądy techniczne, konserwacje lub naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
 • roboty budowlane wykonywane po oddaniu obiektu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej.

UWAGA: W cyfrowej książce obiektu budowlanego oprócz kontroli, o których mowa w Art. 62 Prawo budowlane, należy również dodawać wpis o urządzeniach przeciwpożarowych (Art. 60a ust. 5 Prawo budowlane)

Wpisy do c-KOB – kto może dokonywać wpisów i w jakim terminie?

Właściciel lub zarządca nieruchomości powinien dokonywać wpisów dotyczących informacji o obiekcie, a także musi wyznaczyć w systemie osobę fizyczną, która będzie upoważniona do prowadzenia cyfrowej książki obiektu. Zmiana lub wyznaczenie osoby do prowadzenia książki jest możliwe również w późniejszym czasie z poziomu rejestru KOB. Możliwe jest także dodawanie czasowego dostępu innym użytkownikom, m.in. osobom przeprowadzającym kontrole okresowe.

 

Wpisy w książce obiektu budowlanego powinno się zamieszczać w terminie do 7 dni od dnia wykonania kontroli, której wpis dotyczy. System c-KOB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie lub zmianę̨ wprowadzonych danych. Wpisów i aktualizacji można dokonywać wyłącznie w książkach o statusie „otwarta”.

 

Obowiązki osoby przeprowadzającej kontrolę.

Osoba, która przeprowadza kontrolę obiektu, jest zobowiązana do:

 • umieszczenia w c-KOB wpisu o przeprowadzonej kontroli,
 • przesłania, za pomocą systemu, zawiadomienia o kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu wielkopowierzchniowego (tj. budynku
  o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
  o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2),
 • przesłania, za pomocą systemu, protokołu z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – w momencie gdy stwierdziła uszkodzenia lub braki, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

 

Co należy zrobić z c-KOB w momencie rozbiórki obiektu?

W sytuacji gdy właściciel/ zarządca decyduje się na rozbiórkę obiektu budowlanego, zamyka cyfrową książkę̨ obiektu budowlanego w terminie do miesiąca po dokonaniu rozbiórki, poprzez zmianę jej statusu na „zamknięta”. Zamknięcie książki oznacza, że obiekt budowlany fizycznie nie istnieje
i nie pełni już swej funkcji (nastąpiła jego rozbiórka).

Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki dane zgromadzone w systemie c-KOB są automatycznie usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Do kiedy należy zmienić wersję papierową KOB na c-KOB?

Dotychczas książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową, natomiast od 1 stycznia 2023 r. można prowadzić książkę w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.

Możliwość korzystania z wersji papierowej jak i elektronicznej będzie możliwa do końca 2026 roku.

Wraz z początkiem 2027 roku wszystkie książki obiektów budowlanych będą dostępne wyłącznie
w wersji elektronicznej, co wiąże się z koniecznością założenia c-KOB do wszystkich posiadanych obiektów, które wcześniej miały prowadzoną książkę w wersji papierowej.

 

Jakie są konsekwencję w przypadku nieprowadzenia lub nieodpowiedniego prowadzenia KOB?

Za brak cyfrowej książki obiektu budowlanego lub brak odpowiedniego wpisu grozi kara grzywny
w wysokości do 500 zł
(art. 93 ust. 9. ustawy Prawo budowlane).

W zależności od konkretnego przypadku niedopełnienia obowiązku związanego z książką obiektu budowlanego, kara będzie nałożona na właściciela, zarządcę, osobę upoważnioną do jej prowadzenia bądź osoby przeprowadzającej kontrolę obiektu. Grzywna jest nakładana w drodze mandatu karnego przez uprawnionych pracowników organów nadzoru budowlanego.