+48 533 077 516 biuro@kontrole.com.pl

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Właściciel lub Zarządca obiektów budowlanych, obowiązany jest do użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zakres obowiązkowych kontroli budynku opisuje przede wszystkim art. 61 oraz art. 62 ustawy. Zgodnie z ich treścią, obiekty budowlane w trakcie użytkowania, powinny być poddawane okresowej kontroli:

  • Co najmniej raz w roku
  • Co najmniej raz na 5 lat
  • Co najmniej dwa razy w roku.

Roczna kontrola stanu technicznego budynku polega na sprawdzeniu:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zgodnie z art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, Właściciele lub Zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych są zwolnieni z kontroli dotyczących sprawdzenia elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Są oni jednak zobligowani
do przeprowadzania rocznych kontroli instalacji gazowej, przewodów kominowych
i wentylacyjnych, urządzeń służących ochronie środowiska oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych i elektrycznych.

            Przegląd pięcioletni powinien odbywać się co najmniej raz na 5 lat i obejmować swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

            Obowiązkowym kontrolom półrocznym, tj. wykonywanym dwa razy w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Przeglądy te należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w zakresie odpowiadającym rocznej kontroli stanu technicznego budynku z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

            Mając na uwadze obowiązki, jakie spoczywają na Właścicielu lub Zarządcy budynku, Ubezpieczyciel uzależnia wypłatę odszkodowania od regularnego wykonywania przeglądów stanu technicznego zgodnie z przepisami prawa. Brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Bardzo często stosowana jest praktyka, że nawet jeśli brak przeglądu nie miał bezpośredniego powiązania ze zdarzeniem z tytułu, którego domagamy się odszkodowania, to wypłata środków może zostać niezrealizowana. Szczegółowe informacje o wymaganiach towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego warto uważnie przeczytać ten dokument.

            Ponadto, w przypadku niedopełnienia ustawowego obowiązku dokonywania okresowych kontroli budynku, Właściciel lub Zarządca nieruchomości naraża się na karę grzywny, nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do roku.